Höstens områdes-/röjdagar

Sommar går mot höst och det börjar bli dags att boka upp höstens områdesdagar då vi träffas, nya som gamla medlemmar och hjälps åt att sköta om våra gemensamma ytor och anläggningar. Medtag gärna räfsa, häcksax eller dyl, eller bara kom och fika. Korv med bröd brukar sitta fint efter ett par aktiva timmar utomhus.

Område 3 träffas 8 okt kl. 9.00, samling vid Kagensviken.

Område 5 träffas 8 oktober kl. 9.30-12.30, samling vid Hämtningsviken.

Område 1 träffas 15 oktober kl. 9.30-12, samling vid postlådorna/parkeringen vid södra udden.

Område 2 träffas 15 oktober kl. 9.30-12, samling vid Nätholmsvägen 73/74.

Område 4 träffas 15 oktober kl. 09.30-12, samling vid Hämtningsviken.

Område 7 träffas 15 oktober kl. 10.00, samling vid brevlådorna.

Område 10 träffas 15 oktober kl. 09.30, samling vid informationstavlan Åtorpsvägen.

Denna lista kommer uppdateras allteftersom områdesvärdarna bokar upp datum.

Välkommen!
//Områdesvärdarna

Invigning av nytt bokskåp

3 oktober kl 11.00 invigs nya bokskåpet vid Backstugan.

Om du har en bok som du tycker flera ska läsa, får du gärna ta med den och donera.
Biblioteken utan katalog. Där kan du låna, byta eller bara ställa dit böcker.
Bokskåpen som redan finns vid Snickarhagsvägen och Tjurövägen ska givetvis vara kvar.

Kaffe o bulle. Välkomna!
//Lasse E

Medlemsinfo nr 4

September har snart passerat. Styrelsen har hållit styrelsemöte, liksom områdesvärdarna.
Ta del av aktuell medlemsinformation i denna pdf: Medlemsinfo_nr4_2209.pdf (vestanvik.se)
Posten som områdesvärd i område 6 är vakant pga tidsbrist. Förslag/intresseanmälan anmäles till områdesansvarig i styrelsen Niclas Qvarfordt vagar@vestanvik.se
Välkommen att ta del av höstens områdesdagar och gemensamma aktiviteter!
//Styrelsen

Driftsansvarig VA

Torleif och Kerstin Andersson har förtjänstfullt sett till föreningens VA-anläggning i många är och har nu flaggat för att det kan vara dags att börja lära upp deras efterträdare. Styrelsen ser det som värdefullt att driftsansvarig bor inom området och vill därför pröva att hitta en ny driftsansvarig internt före vi prövar andra alternativ.

Driftsansvarig är ett helårsuppdrag på deltid och ersättning för arbete utgår i enlighet med upprättat avtal.

Driftsansvarig har det operativa ansvaret för att VA-anläggningen sköts med regelbunden rondering och rutiner enligt skötselinstruktioner och internkontrollprogram.

Driftansvarig ska exempelvis;

  • hantera inkomna larm
  • planera underhåll och reparationer i samråd med styrelsen
  • påfyllning av klor
  • leda entreprenörer inom givna budgetramar
  • genomföra provtagning på dricksvatten
  • rapportera pumpade mängder vatten och avlopp
  • samordna större vattenuttag

Ingående anläggningar är Intagsverket, Tryckstegringsstationerna, Avloppspumpstationer och Ledningssystemet.

Uppdatering 220925: Intresseanmälan har inkommit och tjänsten är preliminärt tillsatt.

Arbetsgrupp för arbete med anläggningsbeslutet

Styrelsen fick på senaste stämman i uppdrag att tillsätta en representativ arbetsgrupp med erforderliga kompetenser med uppdrag att ta fram ett förslag på uppdaterat anläggningsbeslut. 
Även medlem som inte ingår i arbetsgruppen kommer ges möjlighet att bidra till arbetet med sina synpunkter. Arbetsgruppens förslag tillsammans med av styrelsen identifierade konsekvenser ska presenteras på nästa stämma och slutligen fastställas av Lantmäterimyndigheten.

Vad är en anläggningsförrättning?
En gemensamhetsanläggning kallas en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som behövs för att fastigheterna ska fungera. Det kan handla om vägar, parkering, grönområden, vatten- och avloppsanläggningar med mera. Om en fastighet deltar i en gemensamhetsanläggning har fastigheten;
• rätt att använda anläggningen
• och en skyldighet att vara med och betala för anläggningens drift och underhåll. 

Västanviks samfällighetsförening förvaltar två gemensamhetsanläggningar som bildades vid anläggningsförrättningen år 1979:
• Anläggning 1 som innefattar våra gemensamma vägar
• Anläggning 2 som innefattar VA-anläggningen, skogen, baden, ängarna m.m

Varför behöver vi justera anläggningsbeslutet?
Nuvarande skrivning är ålderdomlig, och inte helt överensstämmande med dagens verksamhet.
Exempelvis är HSB ute ur bilden, och saknas gör Backstugan, grillplatser, och vissa typer av båtplatser. Fastighetsbeteckningarna stämmer heller inte.
Det är viktigt att anläggningsbeslutet motsvarar verkligheten så att samfällighetsföreningens ansvar inbegriper allt som förväntas och möjliggör den utveckling av området som dagens och morgondagens medlemmar vill.

Spara på vattnet!

Vår anläggning larmar om stora vattenuttag och våra tankar riskerar att tömmas.
Hellre en torkad gräsmatta än tomt i kranen…, och Vättern är badbar.
I Västanvik får inte vattenspridare användas eller pool fyllas utan samordning med driftsansvarig.

Driftansvarig för VA Torleif, hälsar att ni som behöver göra ett större vattenuttag kontaktar honom så att han kan fördela så att inte alla tar ut mycket vatten samtidigt. Ring Torleif 0703205701

Vänligen uppmärksamma eventuella grannar som inte tar del av denna information.
Läs mer här: Anläggning 2 Vatten och avlopp – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)