Vattenproverna är bra

Västanvik har eget system för dricksvatten och avlopp. Om det finns att läsa här Anläggning 2 Vatten och avlopp – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)

4 prover gånger per år tas prover som skickas på kemisk- och mikrobiologisk analys. Rapporterna publiceras här Resultat från vattenprover – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)

Aktuellt analysresultat visar att dricksvattnet är TJÄNLIGT.
(Det finns tre nivåer på analysresultat: Tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.)

Aktuellt arbete med vägar

Lite information gällande Åtorpsvägen och den planerade nya ytbeläggningen som ska läggas från infarten Åtorpsvägen/ västanviksvägen och ner till 331 /337. Detta medför att kantskärning av diken samt även justering av vissa infarter kommer att ske dels pga vattenavrinning från vägen och pga att den nya beläggningen kommer att höja vägen med ca 40 mm. Inga diken som tillhör fastigheter kommer att skäras utan endast den delen som tillhör Västanviks samfällighetsförening, i samband med detta så kommer även en del diken att rensas eller justeras så att vattnet ska rinna åt rätt håll . Har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig.

//Niclas Qvarfordt 327
TF Vägansvarig Västanvik

Uppmärkning av kärror

Jag vill uppmana alla som har båtuppställningsplatser i respektive hamn att ni märker upp era båtkärror och eventuellla båtar som ligger utan kärra . Vill även uppmana till att ställa iordning kärror mm så att vi får plats med mer båtar/kärror då behovet ökat . Kontakta respektive hamnkapten för bästa lösningen i just er hamn .

//Niclas Qvarfordt. Hamnansvarig Västanvik .

Röjdagar & områdesträffar

Område 3 bjuder in till röjdag lördag den 2 okt kl. 09.00. Samling vid boulebanan.

Område 5 och område 7 bjuder in till områdesträff respektive röjdag den 9 okt!
Område 5 samlas i Hämtningsviken kl. 09.00 och område 7 samlas utanför tomt 390 kl. 10.00.

Område 1, 2, 4, 6 och 9 bjuder in till röjdag den 16 okt!
Område 1 och 6 med början kl. 09.00, område 2 och 4 med början kl. 09.30 och område 9 med början kl. 10.00.

Område 10 samlas lördag 23 okt kl. 09.30 samlas som vanligt vid informationstavlan i början på Åtorpsvägen.

Avslutas oftast med korvgrillning/fika. Anmäl er därför gärna till områdesansvarig. Här hittar du pdf med kontaktuppgifterna http://www.vestanvik.se/wp-content/uploads/2021/09/2021-22-Omradesvardarna_ny.pdf

Medtag lämpliga redskap för lättare röjning.

Välkomna att delta! / Områdesansvariga

Mer information om respektive områdesträff finns i kalendern http://www.vestanvik.se/my-calendar/

Varning för båttjuvar

Vill uppmana alla båtägare som har båten i vattnet att vara uppmärksamma nu då det visat sig att dem ovälkomna båttjuvarna ofta slår till när det är dåligt väder som regn och blåst . Ser ju ut på väderprognosen att stundande helg blir i den stilen så var uppmärksamma !!

//Niclas

Hamnansvarig Västanvik

Eventuella observationer meddelas polisen på 11414.

Mark- och miljödomstolen har svarat

Delägare i samfälligheten äger rätt att klandra stämmans beslut om man anser att det genomförts på felaktigt sätt (enligt lagen om förvaltning av samfälligheter) genom att väcka talan hos mark- och miljödomstolen.

Klander har inskickats till Mark- och miljödomstolen i Växjö från en delägare som anser att stämmans beslut om uppsägning av Östgötaleden gjordes på bristande underlag och därför bör tas om.

Mark & miljödomstolen har nu svarat att de inte kan pröva det inskickade klanderyrkandet eftersom beslut inte fattats på stämman. De skriver:

”Enligt protokollet från årsmötet har årsstämman röstat för att inte bifalla styrelsens förslag att avslå
motionen om att avsluta samarbetet med Östgötaleden i Västanvik. Det årsmötet röstat om är alltså
inte samma fråga som motionen avsåg. Att årsstämman röstat nej, det vill säga att inte bifalla
styrelsens förslag innebär inte att årsstämman röstat ja till motionen. Årsstämman har inte fattat
något beslut om att säga upp samarbetet med Östgötaleden. Mark- och miljödomstolen kan därför i
detta mål inte pröva något yrkande som avser ett sådant beslut. Domstolen kan heller inte ta
ställning till ett obestämt yrkande om att tydliggöra beslutet.”


Baserat på domstolens utlåtande, finner styrelsen därför att motionen behandlades felaktigt på stämman. Den behöver därför tyvärr tas upp igen för beslut på nästa stämma. Styrelsen beklagar detta och avser givetvis att tillskriva motionärerna en ursäkt för hanteringen.

Styrelsen har varit i kontakt med Motala kommun som bekräftar att avtalet kan sägas upp med tre månaders uppsägning utan krav på återbetalning av utbetalda bidrag, om det skulle bli stämmans beslut.