Vattenskoter

Regler för vattenskoter (Länk till Länsstyrelsen)

Nya regler gäller för vattenskotrar från den 15 juli 2004. De får bara köras i allmänna farleder och områden som godkänts av länsstyrelserna. Körning med vattenskoter orsakar störande buller i en fritidsmiljö, där tystnad blir allt mer sällsynt. Det kan också medföra skador på växt- och djurliv.

Vad är en vattenskoter? 
Den nya definitionen på vattenskoter är en farkost vars längd understiger fyra meter och som
• har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och
• har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den.

Ansvar 
Den som kör vattenskoter betraktas som ”befälhavare” i lagens mening och har samma ansvar som alla andra som framför farkoster på sjön. Det innebär bl.a. att man måste respektera Sjötrafikförordningens (SFS 1986:300) allmänna hänsynsregler.
Miljöbalkens (SFS 1998:808) allmänna hänsynsregler gäller även, det vill säga att den som framför vattenskoter måste se till att ingen skada eller olägenhet uppstår för miljön eller människors hälsa. Sjöfartsverket får ge dispens för sjöräddning och annan samhällsnyttig användning av vattenskoter.
Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till böter. 

Ytterligare information 
Från länsstyrelsen kan du få besked om vattenskoterområden, tillfälliga undantag, överklaganden m.m. Även sjöfartsverket, tel. 011-19 10 00, kan ge viss information om vattenskoterfrågor.
Temafakta: Regler för vattenskoter