Anläggning 1 Vägar


Samfälligheten består av två sk anläggningar där en del är våra gemensamma vägar och den andra delen är resten (skog, mark, VA osv). För att finansiera underhållet av vägarna går en del av samfällighetsavgiften till denna ”anläggning”. Utöver detta får föreningen visst bidrag från kommun och stat.

Västanvik vid Vättern, för fast boende och fritid året runt, i samverkan. Vår väghållning är avpassad för detta. Sammanlagt finns ca 15km vägar inom området, det finns en rekommenderad maxhastighet på 50 km/tim på Västanviksvägen fram till Backstugan, för ALLA andra vägar gäller 30 km/tim. Anledningen är trafiksäkerhet där fordon skall samsas med gående, barn som leker på våra tomter alldeles intill vägen. Naturligtvis blir även slitaget mindre om vi kör försiktigt. Vi har både grusvägar och asfalterade vägar, alla är enskilda vägar som sköts av Västanviks Samfällighetsförening med hjälp av entreprenörer.

Planerat underhåll

Vi kan efter inventering av våra belagda (asfalt) vägar konstatera, att det finns ett behov av ny beläggning på ett flertal delar av dessa vägsträckor under de närmaste åren. Tidplanen blir beroende av Vattenfalls arbete med att gräva ned elledningar. Den tänkta beläggningen är indränkt makadam, denna metod är den allra vanligaste på vägar med spårbildning, ojämnheter, hål, ”kanthäng” och bärighetsproblem. Trafikverket bidrar med 40% av kostnaden. Etapp 1, planeras genomföras under hösten 2021. Den omfattar Västanviksvägen (mellan Dalskogsvägen och Snickarhagsvägen) samt den belagda delen av Åtorpsvägen. Etapp 2, är beroende av hur Vattenfalls nedgrävning av elledningar går, beräknas kunna genomföras tidigast 2024.

Klippning av diken, röjning av kvistar över väg och snöröjning sker varje år.

Har du frågor eller synpunkter på vägunderhållet kontakta vägansvarig i styrelsen.

Entreprenör för snöröjning och sandning är Nilsson & Almsin.

Grusunderhåll, dikning m.m. utföres av K-Mark Entreprenad och Anders Bard Entreprenad

Parkering inom Västanvik Samfällighet

Ref. Informationsbrev som har skickats till alla fastighetsägare

Parkeringsförbud råder inom hela Västanvik (skyltas vid infart till området) utom där det är skyltat med parkering. Placering av parkeringsplatser har tagits fram i samråd med områdesvärdarna.

På parkeringsplatserna erfordras det parkeringstillstånd för att säkra våra medlemmars tillgänglighet till området.

Parkeringstillstånd skall placeras väl synlig i vindrutan på bilen. Det är naturligtvis tillåtet att låna ut dessa till familjemedlemmar och tillfälliga besökare. Med parkering på egen tomt samt ytterligare fyra besökande bilar så hanteras de allra flesta behov av parkering för boende och deras besök.

Securitas har anlitats för kontroll av efterlevnaden och vid felparkering ta ut en kontrollavgift.

Parkeringsregler

  • Parkering (undantaget egen fastighet) är bara tillåtet på iordningställda parkeringsplatser markerade med P-skylt. Parkeringstillstånd, utfärdat av Securitas för samfälligheten, skall placeras väl synligt i fordonet.
  • Fordon som saknar P-tillstånd hänvisas till att parkera hos boende som besöks alternativt använda parkeringsplats utanför (vid infarten) Västanvik.
  • Varje fastighet erhåller parkeringstillstånd som ska placeras väl synligt i vindrutan på bilen (OBS tillståndet följer fastigheten vid ev. försäljning och om det kommer bort kan nytt beställas mot en kostnad).
  • Samfälligheten har via Securitas lämnat ut rätten att beivra och utfärda kontrollavgift för de fordon som inte uppfyller kraven på parkering.

Undantag

Undantag gäller för bilar som utför tjänster till samfälligheten eller boende i samfälligheten, hantverkare, leverantörer, hemtjänst osv.

Undantag kan även göras vid tillfälliga aktiviteter som anordnas ex. i Backstugan, eller i hemmet hos enskild medlem, bilträffar, orienteringar etc.

Om osäkerhet råder vid parkering eller när du/ni planerar aktiviteter, kontakta vägansvarig i styrelsen.