Arbetsgrupp för arbete med anläggningsbeslutet

Styrelsen fick på senaste stämman i uppdrag att tillsätta en representativ arbetsgrupp med erforderliga kompetenser med uppdrag att ta fram ett förslag på uppdaterat anläggningsbeslut. 
Även medlem som inte ingår i arbetsgruppen kommer ges möjlighet att bidra till arbetet med sina synpunkter. Arbetsgruppens förslag tillsammans med av styrelsen identifierade konsekvenser ska presenteras på nästa stämma och slutligen fastställas av Lantmäterimyndigheten.

Vad är en anläggningsförrättning?
En gemensamhetsanläggning kallas en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som behövs för att fastigheterna ska fungera. Det kan handla om vägar, parkering, grönområden, vatten- och avloppsanläggningar med mera. Om en fastighet deltar i en gemensamhetsanläggning har fastigheten;
• rätt att använda anläggningen
• och en skyldighet att vara med och betala för anläggningens drift och underhåll. 

Västanviks samfällighetsförening förvaltar två gemensamhetsanläggningar som bildades vid anläggningsförrättningen år 1979:
• Anläggning 1 som innefattar våra gemensamma vägar
• Anläggning 2 som innefattar VA-anläggningen, skogen, baden, ängarna m.m

Varför behöver vi justera anläggningsbeslutet?
Nuvarande skrivning är ålderdomlig, och inte helt överensstämmande med dagens verksamhet.
Exempelvis är HSB ute ur bilden, och saknas gör Backstugan, grillplatser, och vissa typer av båtplatser. Fastighetsbeteckningarna stämmer heller inte.
Det är viktigt att anläggningsbeslutet motsvarar verkligheten så att samfällighetsföreningens ansvar inbegriper allt som förväntas och möjliggör den utveckling av området som dagens och morgondagens medlemmar vill.