Vår i luften – tid för arbetsdagar!

Kalendern börjar nu fyllas på med vårens arbetsdagar initierade av områdesvärdarna.
Alla är välkomna! Ta med arbetsredskap.

Först ut den 23 april är
– område 2 som samlas vid Nätholmshamnen kl. 09.30
– område 3 som samlas vid boulebanan kl. 09.00
– område 6 som samlas kl. 09.30 vid brevlådorna
– område 7 som samlas kl. 10.00 vid brevlådorna

Den 30 april är det arbetsdag för område 5 kl. 10.00 – 13.00 (samling Hämtningsviken) och för område 1 kl. 09.30 – 12.00 (samling Västanviksvägen 42).

Den 14 maj är det arbetsdag för område 4 med start kl. 09.30 (samling Hämtningsviken) och för område 10 med start kl. 10.00 (samling parkeringen vid informationstavlan).

Den 28 maj är det arbetsdag för område 8 med start kl. 09.00 (samling i lunden).

Träffarna avlutas traditionsenligt med gemensam fika (oftast bjuds på korv). Anmälan uppskattas därför till din områdesvärd: Områdesvärdar – Västanviks Samfällighetsförening (vestanvik.se)

Läs mer på denna sida (uppdateras när fler dagar bestäms) och på ditt områdes anslagstavla.

Förbättring för öringen

Motala kommun har sökt och beviljats bidrag från Länsstyrelsen för en åtgärdsplan för Vätterbäckarna i Motala under 2022. Denna innebär bland annat att åtgärda det första vandringshindret i Odensbergsbäcken som har bedömt som partiellt vandringshinder. I deras eDNA analys så fanns öring nedanför vandringshindret men tyvärr ej ovanför.

De avser också att undersöka möjligheten till att förlänga själva omlöpet uppströms och ta bort den tekniska fiskvägen helt och hållet för att i framtiden både säkra passerbarheten för fisk samt att ta bort underhållsansvaret för denilrännan. I så fall skulle en tröskel anläggas vid intaget till omlöpet som både möjliggör att vatten finns i dammen men att vatten alltid går i omlöpet i första hand.

De vill också restaurera sträcka 3 som är kraftigt rensat på block och sten, samt återföra rensat material och död ved i de strömmande miljöerna för att gynna vattenlevande organismer och framför allt öring.

Projektet leds av Motala kommuns kommunekolog Fia Sundin.

Mer om Vätternöringen finns att läsa på Vattern.org: Nr 76 – Vätteröringen – Vättern.org (vattern.org)

Här finns också en kort film från Youtube på lekande öring i Vätterns bäckar:

Helårsboenden ökar

I januari 2021 hade området 93 helårsboenden och 331 fritidsboenden. Nu ett år senare har antalet helårsboenden ökat till 104 fastigheter medan fritidsboenden minskat till 320.

Sammanlagt är det 18 fastigheter som bytt ägare under året och ett antal nya västanviksbor som önskas välkomna till Västanviks samfällighetsförening, både som fritidsboende och helårsboende.

Denna broschyr har några år på nacken men är till stora delar fortsatt aktuell http://www.vestanvik.se/wp-content/uploads/2017/02/K%C3%A4nn-dig-v%C3%A4lkommen.pdf

Nytt verksamhetsår

Ytterligare ett års erfarenheter lägger vi bakom oss när vi nu avslutat 2021 och välkomnat 2022. Ett nytt år med nya möjligheter och förhoppningsvis snart färre restriktioner.

Styrelsen hoppas att årets stämma ska kunna genomföras fysiskt (7/5). Kallelse med handlingar kommer minst 30 dagar innan. Mer om stämman finns att läsa i stadgarna, se Stadgar2014.pdf (vestanvik.se)

Där står bland annat att medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.