Mark- och miljödomstolen har svarat

Delägare i samfälligheten äger rätt att klandra stämmans beslut om man anser att det genomförts på felaktigt sätt (enligt lagen om förvaltning av samfälligheter) genom att väcka talan hos mark- och miljödomstolen.

Klander har inskickats till Mark- och miljödomstolen i Växjö från en delägare som anser att stämmans beslut om uppsägning av Östgötaleden gjordes på bristande underlag och därför bör tas om.

Mark & miljödomstolen har nu svarat att de inte kan pröva det inskickade klanderyrkandet eftersom beslut inte fattats på stämman. De skriver:

”Enligt protokollet från årsmötet har årsstämman röstat för att inte bifalla styrelsens förslag att avslå
motionen om att avsluta samarbetet med Östgötaleden i Västanvik. Det årsmötet röstat om är alltså
inte samma fråga som motionen avsåg. Att årsstämman röstat nej, det vill säga att inte bifalla
styrelsens förslag innebär inte att årsstämman röstat ja till motionen. Årsstämman har inte fattat
något beslut om att säga upp samarbetet med Östgötaleden. Mark- och miljödomstolen kan därför i
detta mål inte pröva något yrkande som avser ett sådant beslut. Domstolen kan heller inte ta
ställning till ett obestämt yrkande om att tydliggöra beslutet.”


Baserat på domstolens utlåtande, finner styrelsen därför att motionen behandlades felaktigt på stämman. Den behöver därför tyvärr tas upp igen för beslut på nästa stämma. Styrelsen beklagar detta och avser givetvis att tillskriva motionärerna en ursäkt för hanteringen.

Styrelsen har varit i kontakt med Motala kommun som bekräftar att avtalet kan sägas upp med tre månaders uppsägning utan krav på återbetalning av utbetalda bidrag, om det skulle bli stämmans beslut.