Driftsansvarig VA

Torleif och Kerstin Andersson har förtjänstfullt sett till föreningens VA-anläggning i många är och har nu flaggat för att det kan vara dags att börja lära upp deras efterträdare. Styrelsen ser det som värdefullt att driftsansvarig bor inom området och vill därför pröva att hitta en ny driftsansvarig internt före vi prövar andra alternativ.

Driftsansvarig är ett helårsuppdrag på deltid och ersättning för arbete utgår i enlighet med upprättat avtal.

Driftsansvarig har det operativa ansvaret för att VA-anläggningen sköts med regelbunden rondering och rutiner enligt skötselinstruktioner och internkontrollprogram.

Driftansvarig ska exempelvis;

  • hantera inkomna larm
  • planera underhåll och reparationer i samråd med styrelsen
  • påfyllning av klor
  • leda entreprenörer inom givna budgetramar
  • genomföra provtagning på dricksvatten
  • rapportera pumpade mängder vatten och avlopp
  • samordna större vattenuttag

Ingående anläggningar är Intagsverket, Tryckstegringsstationerna, Avloppspumpstationer och Ledningssystemet.

Uppdatering 220925: Intresseanmälan har inkommit och tjänsten är preliminärt tillsatt.