Vid skada

Om någon fastighetsägare vållar föreningen ekonomisk skada genom försumlighet, oaktsamhet eller förfarande som strider mot föreningens stadgar, regler eller föreskrifter, kan fastighetsägaren i fråga bli ersättningsskyldig för skadan.