Anläggning 2 Vatten och avlopp

 

Larmnummer vid fel på vatten eller avlopp 070-320 57 01  Torleif Andersson

Vatten och avlopp

Västanvik har eget system för dricksvatten och avlopp.

När Västanvik projekterades som fritidsområde för drygt 50 år sedan, planerades från början att området skulle ha ”året runt” vatten och avlopp. Vi som bor i Västanvik uppskattar stort att vi kan nyttja våra hus året om, med det bästa tänkbara dricksvattnet och vattentoaletter som fungerar oavsett årstid.

Vår dricksvattenanläggning är ursprungligen dimensionerad för att kunna leverera ca 600 liter per tomt och dygn. Det motsvarar med god marginal en normalförbrukning av vatten i Sverige.

Även om vi har god kapacitet i vår anläggning, så är det viktigt att förstå att det också finns begränsningar i hur mycket vatten som går att ta ut. Det vatten som levereras i vår anläggning ska i första hand användas till hushållsändamål, dusch och wc. Bevattning måste komma i andra hand. Som ett exempel så kan 15 fastigheter som samtidigt bevattnar sina gräsmattor med vattenspridare förbruka lika mycket vatten som vi tar in.

För dig som boende innebär detta att vi inte fritt kan vattna med spridare! Blomland/trädgårdsland och krukor får du vattna med slang med munstycke, som du stänger av när du förflyttar dig, eller med kanna.

Behöver du genomföra ett större vattenuttag t.ex. fylla på en pool, bevattna en nyanlagd gräsmatta så går detta givetvis bra, men ta kontakt med driftansvarig Torleif Andersson, tel 070-320 57 01, så han och du kan planera det när vattenkapaciteten är som bäst.

Alla anläggningar kräver underhåll och störningar kan uppstå, t.ex. en vattenläcka. Vi ber dig då ta del av information, via hemsidan eller andra kanaler och begränsa vattenuttaget under den tid vi lagar eller underhåller anläggningen.

Ansvar

Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att anläggningarna fungerar så att dricksvattnet är tjänligt och att avloppet inom föreningens ledningsnät uppfyller ställda krav. Inom samfälligheten sköter vi själva vatten- och avloppsanläggningen.

Kommunen

Ägande samt ansvar för drift av reningsverket ligger på Motala kommun, kostnaderna fördelas mellan samfälligheten och Medevi Brunn

Driftsansvarig

Driftsansvarig utses av styrelsen genom att träffa avtal. För närvarande är det Torleif Andersson Dalskogsvägen 219 larmtelefon 070-320 57 01

Driftsansvarig har det operativa ansvaret för att VA-anläggningen sköts enligt fastställda rutiner.

Vid service och andra åtgärder skall servicejournal fyllas i med tidpunkt, åtgärd och signatur. Alla tillsynsåtgärder och avläsningar samt larm förs in i journal.

Du som fastighetsägare

Vid varje fastighetsgräns finns en anslutningspunkt som markerar övergång av ansvaret från samfälligheten till fastighetsägaren. Alla ledningar och installationer på och i tomtmark tillhör den egna fastigheten.

Egenkontrollprogram dricksvatten

Den som bedriver VA-verksamhet ska följa reglerna och kunna visa detta för myndigheten. Därför behöver samfälligheten säkerställa att det finns en fullgod egenkontroll för alla delar av VA-verksamheten.

Egenkontroll är en skyldighet enligt miljöbalken. Den gäller utöver föreskrifter om mätningar och utöver eventuella kontrollprogram som myndigheten har beslutat eftersom dessa bara tar upp vissa moment i kontrollen.

Kontrollprogram Medevi reningsverk och tillhörande ledningsnät

Det finns också ett kontrollprogram för reningsverk och tillhörande ledningsnät inklusive ansvarsfördelning mellan Västanviks samfällighetsförening, Medevi Brunn AB och Motala kommun.

Dricksvattensystemet

Dricksvattensystemet i Västanvik består av ett intagsverk för råvatten i Hämtningsviken, två tryckstegringsstationer (TS) samt ett ledningsnät fram t.o.m. avstängningsventil vid respektive tomtgräns. Ledningsnätet omfattar cirka 1,4 mil.

Här kommer en schematisk beskrivning av hur vårt dricksvattensystem fungerar och detta för att du bättre ska kunna förstå dess möjligheter och begränsningar. Har du frågor så kontakta driftansvarig Torleif Andersson 070-320 57 01

En beskrivning av vårt dricksvattensystem

Avloppsystem

Avloppssystemet består förutom av ledningssystem med brunnar av två större och fyra mindre pumpstationer. Avloppsvattnet pumpas till ett reningsverk vid Inre Odensbergsviken. Efter mekanisk rening pumpas avloppsvattnet ut i en infiltrationsanläggning norr om Odensbergsviken, ”våtmarken”. Avloppsledningsnätet omfattar cirka 1,4 mil. Medevi Brunn är anslutet till samma avloppsreningsverk.

Avloppspumpstationer, AP

Det finns två större, som pumpar avloppsvattnet till reningsverket
Så finns fyra mindre pumpar för att pumpa fram avloppsvatten tills det når självfall.

De två större är försedda med flödesmätare.

Avloppspumpstationerna Pojkbergsvägen och Åtorp har installation för sk. brutet vatten. Detta för att eliminera risken att dricksvattenledningarna ”bakvägen ” ska kunna kontamineras av avloppsvattnet.

Ledningsnät

Avloppets huvudledningar går från AP 1 och AP 2 till reningsverket. Enligt avtal med Rensman AB så genomförs vart annat år ledningsrensning av huvudledningarna.

Dagvatten får absolut inte anslutas till nätet!

Reningsverket är inte konstruerat för att ta emot dagvatten (ytvatten) då det ger för stort flöde. Dessutom står samfällighetsföreningen för största delen av kostnaderna för reningsverket 81,1 %. Medevi Brunn AB står för resten.

Reningsverket

Ägs och sköts av Motala kommun

Avloppsreningsverket togs i bruk 1970. I mitten av 1990 gjordes en större ombyggnad med anläggande av våtmark. Avloppsvattnet genomgår mekanisk rening, kemisk rening, samt sedimentering. Därefter pumpas det renade vattnet ut i våtmarken där den biologiska reningsprocessen tar vid.

Det är en stor fördel för oss att ha tillgång till avloppsrening. Genom att vara uppmärksamma på vad vi spolar ner i våra avloppsledningar kan vi värna både vår miljö och ekonomi.

Att spola rätt är lätt! Det är bara tre saker som hör hemma i toaletten -kiss-bajs-toalettpapper!!

Våtmarken

Naturens eget reningsverk. Den biologiska reningen sker via våtmarksinfiltrationen. Markytan i våtmarken översilas av avloppsvattnet i två parallella slangar som är placerade över våtmarken så att växterna kan ta upp de näringsämnen som finns i avloppsvattnet. Rening av kväve och organiskt material sker genom mikrobiologisk nedbrytning. Provtagning och analys av reningsgrad (bl.a. kväve och fosfor) görs regelbundet och visar utmärkta värden. Vegetationsinventering genomförs fortlöpande och jämförs med tidigare gjorda för att bedöma ev. förändringar.

Tillträde till lokaler

Tillträde har enbart avtalad servicepersonal och driftansvarig.

Larm och tillsyn

Varje pumpstation är utrustad med larmsändare som ringer upp driftansvarigs mobiltelefon vid något fel.

Driftansvarig kontrollerar alla pumpstationer minst var fjortonde dag. Detta dokumenteras i journal.

Månadsvis avläses och dokumenteras energiförbrukning, pumpade timmar och volymer samt tid för ev bräddning. Ev bräddning (avloppsvatten svämmar över i pumpstation) rapporteras till Motala kommun.

Dricksvattenprov tas enligt egenkontrollprogram för vatten och resultatet anslås på hemsidan.

Hygienrutiner

Tillträde till anläggningar för vatten och avlopp har enbart avtalad servicepersonal och driftansvarig.

Servicepersonal ska ha god kunskap om gällande föreskrifter även beträffande hygien vid arbete i dricksvatten och avloppsanläggningar. Ansvarig arbetsledare är ansvarig för att medhjälpare följer gällande regler. Detsamma gäller driftansvarig mot övriga besökande.

Vid service- och andra besök i dricksvattenanläggningarna gäller att man iakttar alla åtgärder för att undvika att smitta sprids.

Vid arbete i dricksvattentankar gäller att man har särskild överdragsklädsel och särskilda skor som enbart används i bassängerna.

Besök i avloppspumpstationer avslutas alltid med noggrann handtvätt. Vid behov även byte av kläder, verktyg och utrustning.

Leverantörer och service

Under uppdatering.

Författningar

Anläggningsbeslutet E 3 190/76
Stadgar, senaste lydelse fastställd 20140510.
Delegationsbeslut 20170420
Beslut om föreläggande med försiktighetsmått avseende anmälan enligt miljöbalken angående Medevi avloppsreningsverk samt tillhörande avloppsledningsnät och våtmark.
Egenkontrollprogram vattenverk 20170609
Faroanalys dricksvatten 2018010
Beredskapsplan Vatten 20181025
Lag om förvaltning av samfälligheter 1973:1150 och lag om ekonomiska föreningar 1987:667
Livsmedelsverkets Vägledning Dricksvatten (SLVFS 2001:30)