Anläggning 1 Vägar


Samfälligheten består av två sk anläggningar där en del är våra gemensamma vägar och den andra delen är resten (skog, mark, VA osv). För att finansiera underhållet av vägarna går en del av samfällighetsavgiften till denna ”anläggning”. Utöver detta får föreningen visst bidrag från kommun och stat.

Ditt ansvar är att på rätt sätt använda våra vägar till det de är avsedda för och att anpassa farten till det som anges på våra hastighetsskyltar. För allas säkerhet så ber vi dig sänka farten när du möter gående på vägen.

Vägansvarig i styrelsen är Bengtåke Franzén (253)  076 847 96 13

Har du frågor eller synpunkter på vägunderhållet kontakta Bengtåke.

Entreprenör för snöröjning och sandning är Nilsson & Almsin.

Grusunderhåll, dikning m.m. utföres av K-Mark Entreprenad och Anders Bard Entreprenad

Parkering inom Västanvik Samfällighet

Ref. Informationsbrev som har skickats till alla fastighetsägare

Parkeringsförbud kommer att råda inom hela Västanvik (skyltas vid infart till området) utom där det är skyltat med parkering. Placering av parkeringsplatser har tagits fram i samråd med områdesvärdarna.

På dessa platser erfordras det parkeringstillstånd. Anledningen är trängsel som gör det svårt för våra medlemmar att kunna utnyttja hamnar och badplatser.

Parkeringstillstånd skall placeras väl synlig i vindrutan på bilen. Det är naturligtvis tillåtet att låna ut dessa till familjemedlemmar och tillfälliga besökare. Med parkering på egen tomt samt ytterligare fyra besökande bilar så hanteras de allra flesta behov av parkering för boende och deras besök.

Securitas kommer att anlitas för kontroll av efterlevnaden och vid felparkering ta ut en kontrollavgift.

Om det i undantagsfall finns behov av att parkera på plats som inte är skyltad skall P-tillståndet ändå placeras väl synligt i vindrutan på bilen

Parkeringsregler

  • Parkering (undantaget egen fastighet) är bara tillåtet på iordningställda parkeringsplatser markerade med P-skylt. Parkeringstillstånd, utfärdat av Securitas för samfälligheten, skall placeras väl synligt i fordonet.
  • Fordon som saknar P-tillstånd hänvisas till att parkera hos boende som besöks alternativt använda parkeringsplats utanför (vid infarten) Västanvik.
  • Varje fastighet erhåller parkeringstillstånd som ska placeras väl synligt i vindrutan på bilen (OBS tillståndet följer fastigheten vid ev. försäljning).
  • Samfälligheten har via Securitas lämnat ut rätten att beivra och utfärda kontrollavgift för de fordon som inte uppfyller kraven på parkering.

Undantag

Undantag gäller för bilar som utför tjänster till samfälligheten eller boende i samfälligheten, hantverkare, leverantörer, hemtjänst osv.

Undantag kan även göras vid tillfälliga aktiviteter som anordnas ex. i Backstugan, eller i hemmet hos enskild medlem, bilträffar, orienteringar etc.

Om osäkerhet råder vid parkering eller när du/ni planerar aktiviteter, kontakta vägansvarig