Naturvårdsavtalet

Vad innebär naturvårdsavtalen?

Varje enskilt avtal föreskriver hur skogspartierna skall utvecklas under avtalstiden. De ger ramarna för hur föreningen ska sköta respektive skogsparti. 

Kort sagt kan man säga att Skogsstyrelsen ger råd till föreningen om vad som behöver göras för att sköta skogen väl, men förbjuder oss samtidigt att vidta åtgärder som är olämpliga ur naturvårdssynpunkt.

Vi är t.ex. inte tillåtna att avverka, gallra eller röja, om inte Skogsstyrelsen sanktionerat det. I vissa avtalsområden är vi förbjudna att plocka ut brännved. Hela träd, nedfallna grenar eller rester från tillåten avverkning ska i stället ligga kvar i skogen.

Medlemmar har alltså inte rätt att ta ned träd på samfälld mark, utanför den egna tomten. 

Avtalen, som löper på 50 år från tecknandet, har inbringat ca 1 miljon i intäkt till föreningen. Intäkter som per 2010-08 har hjälpt till att finansiera restaureringen av kvarndammen och föreningens Backstuga. 

Styrelsens ansvar för naturvårdsavtalen.

Nuvarande och kommande styrelser har som uppgift att bevaka att föreningen uppfyller sin del av naturvårdsavtalen under avtalstidens gång. Styrelsen ska därför alltid kontaktas innan åtgärder vidtas i den samfällt ägda skogen.

Överträdelser från enskilda medlemmar, kan leda till rättsliga åtgärder från föreningens sida.

Områdena är markerade med stolpar som på bilden eller med vita ringar och ett N på träd.


   

Områdena är markerade med stolpar som på bilden eller med vita ringar och ett N på träd.

Här finns en karta med områdena samlade.                                      Karta

Här finns avtalen i detalj.

Naturvårdsavtal ”Udden”:                                                                     2004/303

Naturvårdsavtal Södra Udden område:                                                  2005/77

Naturvårdsavtal Odensberg ”Våtmarken”:                                             2005/78

Naturvårdsavtal Storängen, Södra Dalskogen, Hämtningsviken:              2006/593

Naturvårdsavtal Dalskogen:                                                                 2009/3238

Naturvårdsavtal Dalskogen:                                                                 2009/3239

Naturvårdsavtal Dalskogen:                                                                 2009/3240

Naturvårdsavtal Åtorpskogen, öster om hålvägen:                                  2009/3241