Information om GDPR för Västanviks samfällighetsförening

Allmänt

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den
befintliga Personuppgiftslagen (PUL 1998) och gäller för alla EU-länder.
Övergripande beskrivning och termer
GDPR har tagits fram för att skydda medborgarnas rättigheter avseende hantering och
spridning av personuppgifter. Avsikten är att alla invånare inom EU ska kunna känna sig
trygga med att deras registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande
svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.
Det förekommer en hel del olika begrepp när man pratar om GDPR och här listas de som
berör dig som är medlem i Västanviks samfällighetsförening.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av
personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Styrelsen för Västanviks samfällighetsförening
som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska
behandlas och vad uppgifterna ska användas till. Kortfattat är alla som hanterera
personuppgifter i styrelsen (medlemsregister, fakturor mm) personuppgiftsansvariga.

Personuppgift

Medlemsregistret hanterar förhållandevis små mängder persondata och här är det viktigt att
skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Det finns inga fält i medlemsregistret som kan
fyllas med känsliga personuppgifter. Samfälligheten hanterar följande personuppgifter, namn,
adress, fastighet, e-postadress, telefonnummer samt faktureringsuppgifter. Vi enstaka tillfällen
hämtar föreningen hem personnummer som behövs vid ansökan om betalningsföreläggande,
ex. någon som inte har erlagt utdebiterad avgift. Uppgifterna lagras endast på de blanketter
som sänds till Kronofogden. Du som är registrerad i medlemsregistret för Västanviks
samfällighetsförening har rätt att från och med den 25 maj 2018 få ut en kopia på alla
uppgifter som finns lagrade om dig, även sådant som eventuellt lagras i fritextfält i
medlemsregistret.
Västanviks samfällighet nyttjar verktyget Google Analytics för att se hur vår webbsida nyttjas. Detta innebär att uppgifter som ex IP-adress från den som besöker sidan lämnas ut till land utanför EU

Samtycke

Samtycket till registrering av personuppgifter är en av de viktigaste nyheterna i GDPR. För
dig som ägare till en fastighet inom Västanviks samfällighet är detta däremot inte tillämpbart.
I och med att en fastighet och eller tomt överlåts så blir du också automatiskt delägare i
Västanviks Samfällighetsförening som förvaltar de gemensamt ägda anläggningarna. I
samband med ett ägarbyte så kommer styrelsen översända en blankett med de uppgifter som
krävs för att vara en registrerad medlem i samfälligheten. Där framgår också vad uppgifterna
ska användas till. Samfälligheten behöver inte inhämta samtycke från en ny fastighetsägare då
ett ägande av en fastighet också innebär en del i den gemensamt ägda anläggningen.

Personuppgiftsincident

Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar så måste den
personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom
72 timmar. Vid eventuellt dataintrång i någon del av samfällighetens register upprättar vi
anmälan för alla våra medlemmar. 

Registerutdrag

Du har som medlem i Västanviks samfällighet har rätt att från och med den 25 maj 2018 få
information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som
kan användas för att identifiera dig som person.

Radering

Om det saknas legitima skäl för att behålla personuppgifter registrerade om dig så har Du som
medlem rätt att få alla personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Du har som
tidigare ägare till en fastighet rätt att få dina uppgifter i medlemsregistret raderade, uppgifter
som hänförs till bokföringsregler och redovisningsplikt kan inte raderas.

Mer information

Informationen tillhandahålls genom Styrelsen. Frågor specifikt medlemsregistret hanteras av
register@vestanvik.se

Allmän info om GDPR finns på

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/