Dammen

Här är en sammanfattning av dammbygget i Västanvik. För att iordningställa dammen, omlöpet och den nya gångbron har många medlemmar lagt ner ett omfattande arbete. För att fortsatt sköta och underhålla växtligheten runt dammen finns ”Växtgruppen” som varannan tisdag träffas och sköter om anläggningen.

På sidan 36 i Riksantikvarieämbetets kulturövervakning ”Restaurerade vattendrag” finns våran damm omnämnd.

(text och bilder: Bengt Normann)

Dammprojektet i Västanvik

Till för drygt 60 år sedan fanns inom Västanviksområdet en kvarn och en ovanliggande kvarndamm. 
Sedan kvarnverksamheten upphört fick byggnaden förfalla och i slutet på 1970-talet revs den. Kvarndammen och det närliggande området växte under många decennier gradvis igen och vegetationen runt om blev så småningom så tät att dammen knappt syntes ifrån den närliggande Västanviksvägen.

 

alt

alt

Bilden överst visar den gamla kvarnen i anslutning till dammen och som revs för många år sedan. 
Bilden där under är en rekonstruktion av interiören och kan ses i bygdegården vid Övralid.
De fyra följande bilderna visar hur det såg ut inom dammområdet innan restaureringsarbetet påbörjades

alt

alt

alt

alt

Runt millennieskiftet framfördes från flera av samfällighetens medlemmar önskemål om att
dammområdet borde restaureras. Den dåvarande styrelsen beslöt år 2002 att en projektgrupp skulle utses. Via denna grupp togs i ett tidigt skede kontakter med sakkunniga inom  dammbyggnationsområdet samt med Länsstyrelsens Fiskeri- och Kulturmiljöenheter.

Fiskesektionen vid Länsstyrelsen i Jönköping hade vid en inventering av lekplatser för laxöring i Vättern funnit en sådan kring inre Odensbergsviken. Lekområdet var dock begränsat till bäckdelen närmast Vättern. Uppströms dammen fanns det dock lämpliga lekbottnar på en sträcka av flera kilometer. Fiskerienheten vid Länsstyrelsen genom Per-Erik Larsson i Linköping blev därför intresserad av vårt projekt och föreslog att man borde bygga ett omlöp som gick förbi vår gamla kvarndamm, vilket alltså väsentligt skulle förbättra tillgången på lekplatser för laxöring inom norra Vätternområdet. 

Länsstyrelsen beviljade den 22 mars 2006 vår samfällighet ett betydande ekonomiskt bidrag (70 000:-) för denna omlöpsbyggnation. Motala kommun, främst via kommunekolog Marie Kristoffersson, var tidigt informerade om projektet, som man hela tiden stödde helhjärtat. Genom kommunen kunde samfälligheten också få möjlighet att via Länsstyrelsen söka statliga medel hos Naturvårdsverket. Denna ansökan skickades in i början av mars 2006 och omfattade även sju andra naturvårdsprojekt. På denna lista placerades dammprojektet i Västanvik som nummer 1.

Kostnaden som togs upp i ansökningen var 220 000:- och från Naturvårdsverkets sida var andemeningen att 50 % av ansökt summa skulle kunna erhållas i bidrag. Redan den 12 juni 2006 lät man från Länsstyrelsen sida meddela att samfälligheten beviljats det önskade bidraget. Samfällighetens egen kostnad (110 000:-) fanns det också möjlighet att reducera genom medlemmars ideella arbeten.

Länsstyrelsens hade sedan tidigare varit engagerade i byggandet av ett antal omlöpsprojekt gällande ädelfisk och Urban Hjelte hade deltagit i flera av dessa. För denna typ av arbeten hade Länsstyrelsen engagerat Kjell Holgersson, Österbymo, och denne åtog sig nu också att arbeta inom vårt dammprojekt såväl kring arbetet med omlöpet samt med att också gräva ut själva dammen. Allt detta restaureringsarbete, som inleddes i början av september 2006 kom att på plats ledas av Urban Hjelte. Detta primära arbete var avslutat innan månaden var slut.  

alt

alt

alt

Några huvudpersoner inom dammprojektet.Överst  Marie Kristoffersson, kommunekolog i Motala kommun. Därefter ses länsfiskerikonsulent Per-Erik Larsson vid Länsstyrelsen i Linköping. Därefter följer Kjell Holgersson med grävmaskin.

alt

alt

alt

alt

Restaureringsarbetet pågår, september 2006

alt

alt

Röjningsarbete pågick hela hösten 2006

alt

alt

Mästerverk. Överst Björn Eliasson med sitt restaurerade vattenfall, nästa bild Conny Eriksson vid en av stenbänkarna.  

alt

alt

Under hösten 2006 rullades en gräsmatta ut. 

alt

alt

alt

alt

Bilder från 2007. Växter har planterats runt dammen och en bro har byggts. 

alt

alt

alt

Bilder från 2008 (text och bilder: Bengt Normann)

En skylt som visar var de olika sevärdheterna i områdets tidiga historia finns och en skylt som visar restaureringen av dammen är nu uppsatta vid dammen. Skylten är tillverkad hos Lithoteknik i Motala, Foto Bosse Carlsson och Bengt Normann. Text Lars Andersson

alt

pdf