Båtplatsregler

 I Västanvik finns fem hamnar. Här nedan finns de regler som gäller för båtplatser.

Allmänt 

 • För att inneha = bruka båtplats måste man äga fastighet inom Västanviks samfällighet.
 • Enligt styrelsebeslut i aug. 2014 ska båtplatsavgift betalas så snart man erhåller en båtplats oavsett tid på året.
 • Båtplatsavgifterna är för närvarande 250 kr för svajplats, 400 kr för bryggplats och 800 kr för Y-bommar.
 • Båtplats kan ej överlåtas vid avflyttning
 • Uthyrning av båtplats i andra hand är inte tillåtet
 • Ej inbetald båtplatsavgift medför att man förlorar rätten till båtplats
 • Hamnkaptenerna fördelar båtplatserna.
 • Används inte båtplatsen under två säsonger återgår platsen till samfälligheten.
 • Gästplats må utnyttjas max 4 dagar.
 • Båtplats kan inte tilldelas den som ej betalt aviserade avgifter till samfällighetsföreningen.
 • Båtplatsen dras in om förfallen avgift eller annan skuld finns till föreningen 15 mars aktuellt år. 
 • Avstämning sker inför fakturering av båtplatsavgifter.

 Bryggor 

 • Båtägaren ansvarar för att förtöjningar är i gott skick
 • Båtägaren ansvarar för att båten är förtöjd så att skada ej uppkommer på brygga eller omgivande båtar
 • Uppkomna skador ska omgående åtgärdas

Medlem som inte följer ovanstående regler löper risk att förlora rätten till båtplats

 2012-05-25

Styrelsen Västanviks samfällighet

Under ”Västanvik/Kontakter” och flik ”Hamnkaptener” ser du vem som ska kontaktas för att få mer information.