Avgifter

Avgifter, betalningsregler

 

bild-08 

Avgifter

Faktura på samfällighetsavgiften kommer i månadsskiftet jan- febr för första halvåret och i slutet på juli – början av augusti för resten av året. Förfallodag är sista februari resp. augusti.

Årsavgifterna fastställs på årsstämman (i april) och framgår av protokollet, Länk till stämmoprotokoll

Så här tolkar du din faktura:

Vår samfällighetsförening består egentligen av två samfälligheter. Anläggning 1 är vägarna och anläggning 2 som är resten (VA-anläggningen, skogen, baden, ängarna m.m.) Vi har alltså en vägavgift och en till det övriga. I en gemensam bokföring måste vi hålla isär pengarna. 

Administrativt har vi delat upp avgifterna i ”artiklar”. För en fritidsboende ser det ut så här:

 XXX1 är en andel till Anl 1, vägar (där XXX står för det ursprungliga tomt numret)
 XXX2 är en andel till Anl 2, ”resten”

För en heltidsboende är det ytterligare två artiklar på fakturan:

XXX3 är en andel helårsboende anl 1

XXX4 är en andel helårsboende anl 2,

med samma belopp som XXX1 resp. XXX2, eftersom helårsboende betalar dubbel avgift.

Regler för betalning

Föreningens bankgirokonto: 193 – 6921.

Bank: Länsförsäkringar Bank  BIC: ELLFSESS IBAN  SE55 9020 0000 0902 3870 0560

Sker betalning av avgiften utanför Sverige, skall avsändaren betala alla bankkostnader (även i Sverige) så att föreningen erhåller hela den aviserade avgiften.

Betalas inte avgiften i tid tillkommer kravavgifter och ränta enligt lag. 

Regler för debitering

Avgiften för innevarande år fastställs på årsstämman (som regel i april). I samband med årsstämman upprättas en debiteringslängd för det pågående året.
Anläggningsbeslutet anger antalet andelar i föreningen. På hemsidan kan du läsa protokollet från förrättningen, www.vestanvik.se/anläggningsförrättning .

En fastighet kan ha en eller flera andelar. Normalt har fastigheten en andel för fritidsboende och två andelar för helårsboende (någon är mantalsskriven på fastigheten 1 nov året innan). Sammanlagda fastigheter (fastigheten består av mera än en (1) ursprunglig tomt) har flera andelar.

Årsavgiften är uppdelad på två betalningar med förfallodagarna 28 februari och 31 augusti. I februari betalas en prel. avgift (= samma belopp som i augusti året innan) och i augusti resterande del. 

Vid växling mellan helårsboende och fritidsboende eller tvärs om så är det förhållandet den 1 november året innan debiteringsåret som är avgörande, enl. anläggningsbeslutet. Vid växling av boendeform t.ex. på grund av ägarbyte tillämpas samma regel. 

Fastighetsägare inom samfälligheten är skyldig att omgående meddela styrelsen förändringar beträffande ägare, hemadress, telefonnummer och om någon är mantalsskriven på fastigheten (även vid uthyrning). 

Styrelsen skall protokollföra förändringarna och föra register över medlemmarna.

Vid ägarbyten åligger det säljare och köpare att reglera samfällighetsavgiften inbördes t.ex. i likvidavräkningen för fastigheten. 

Avstängning/påsläpp av vatten
Avstängning/påsläpp kostar i normalfallet 650:-. Sker insatsen på obekväm arbetstid eller har andra komplikationer debiteras föreningens självkostnad.

Har du frågor om avgifterna vänd dig till kassören, du hittar adress och telefon under ”Kontakter” på startsidan.