Årsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under perioden 1 april till 15 maj, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari. Kallelsen och handlingarna (årsredovisning och budget, motioner m.m.) sänds ut till medlemmarna med post 30 dagar innan stämman.

Vid ankomstkontroll får du ett röstkort för din/a andel/ar. Annan än kontaktpersonen, som företräder fastighet, ska förete fullmakt från ägaren/na.

Medlem som ej erlagt debiterade avgifter äger närvara men har ej rätt att delta i röstning på stämman.

Protokollen kan du läsa under rubriken Årsmötesprotokoll